มีข้อผิดพลาด
  • Error loading feed data

ฉลองความสำเร็จนักกีฬา-กรีฑา

16 โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) จัดกิจกรรมฉลองความสำเร็จการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) เพือเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนที่มีความมานะ พากเพียรจนประสบผลสำเร็จในการแข่งขัน

Additional information