มีข้อผิดพลาด
  • Error loading feed data

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปีการศึกษา 2557

10 โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ บริเวณสนามหน้าเสาธงโรงเรียน โดยมีคณะครู นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อพสกนิกรได้อยู่อย่างร่มเย็นตลอดมา  

Additional information