การประเมินความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน

11111โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ตอนรับคณะกรรมการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 8 มกราคม 2558

Additional information