วันเด็ก ประจำปี 2558

C360 2015-01-09-09-11-10-979โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2558 ให้แก่นักเรียน โดยจัดกิจกรรมการแสดง การแจกขนม และรับประทานอาหารร่วมกันกับผู้ปกครอง ในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558 

Additional information