กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2558

10โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ปี 2558 ณ วัดกุดตาดำ เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ และปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทยแก่นักเรียน ดูภาพ 

Additional information