กิจกรรมศิลปะบำบัด ประจำปีการศึกษา 2558

Art58026โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) จัดกิจกรรมศิลปะบำบัด ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โดยจัดให้นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการฝึกสมาธิ เสริมทักษะด้านศิลปะ การละลายพฤตืกรรม และสร้างสุนทรียภาพในการเรียน ดูภาพ 

Additional information