กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2558

1โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และอาเซียน เพื่อเป็นการฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ และอาเซียน ดูภาพ

Additional information