มีข้อผิดพลาด
  • Error loading feed data

กิจกรรมวันสุนทรภู่

โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนรำลึกถึงท่านกวีเอกของโลก มีจิตสำนึกรักในภาษาไทย ซึ่งเป็นมรดกของชาติไทยสืบต่อไป ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ดูภาพคลิกที่นี่

Additional information