รับการนิเทศติดตาม 2561

วันที่ 3 สิงหาคม 2561) โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) รับการนิเทศติดตาม จากคณะกรรมการกำกับ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ จังหวัดนครราชสีมา ดูภาพคลิกที่นี่new

Additional information