มีข้อผิดพลาด
  • Error loading feed data

ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563

โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 ระดับก่อนประถมศึกษา อนุบาล 2, ระดับประถมศึกษาปีที่ 1, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายละเอียดเพิ่ม new

Additional information