มีข้อผิดพลาด
  • Error loading feed data

โรงเรียนกุดตาดำฯได้รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายบรรพต สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการ สพป.นม. 5 และคณะฯ ได้มานิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ิอไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ของโรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ทางโรงเรียนขอบพระคุณท่านฯ และจะนำข้อเสนอแนะไปปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามนโยบาย "โรงเรียนหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้"  รายละเอียดเพิ่ม new

Additional information