มีข้อผิดพลาด
  • Error loading feed data

มอบทุนอุดหนุน covid19 กสศ. ประจำปี 2563

นายจรัญ ใจแน่น ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) พร้อมด้วยคณะครู ได้มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาคภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา: กสศ. ประจำปี 2563 ให้นักเรียน คนละ 600 บาท จำนวน 57 คน รวมถึงแจกนมกล่องให้นักเรียนไปดื่มที่บ้านช่วงcovid19และคณะครู ออกนิเทศ ติดตามการเรียนทางไกลผ่าน dltv/online พร้อมมอบใบงานใหม่สัปดาห์ที่ 5 รายละเอียดเพิ่ม: รายละเอียดเพิ่ม new

Additional information