มีข้อผิดพลาด
  • Error loading feed data

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมของอำเภอ

โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา(covid 19) ของอำเภอ พระทองคำที่ได้มาติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณคณะกรรมการมา ณ โอกาสนี้ รายละเอียดเพิ่ม new 

Additional information