มีข้อผิดพลาด
  • Error loading feed data

โรงเรียนกุดตาดำฯได้รับการนิเทศติดตามการดำเนินงานในโครง การโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ได้รับการนิเทศและติดตามการดำเนินงานในโครง การโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับการนิเทศและติดตามจาก ดร.สุระศักดิ์ ฉายขุนทด รองผู้อำนวยการ สพป.นม.5 พร้อมคณะ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ ท่านที่ให้ข้อแนะนำการพัฒนางาน การพัฒนาคุณภาพนักเรียนฯ มา ณ โอกาสนี้ 
newรายละเอียดเพิ่ม 

Additional information