หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562

 

ดาวโหลดเนื้อหา: https://drive.google.com/drive/folders/18BaDGH0J_8MPA4vhLSf0S7kfL7dgrf02?usp=sharing

ภาพการอบรม DLIT ขยายผลสู่บุลคลากร

ภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

ภาพกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และอาเซียน

ภาพกิจกรรมศิลปะบำบัด 2558

Additional information