ภาพพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557

Additional information