กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์

 

 

ครเก 
นายพีรวัส  ธนาตย์ทวีปัญญา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 
 

 

 

opat 
นายโอภาส  พูดขุนทด
ครู คศ.1
 
กรรมการ

 

 

Additional information