คณะผู้บริหาร

 

jaran 
นายจรัญ  ใจแน่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
     

 samart
นายสามารถ  กบกลางดอน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

 

ครพงษ1
นายสมพงษ์  สุทธกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน 

Additional information