กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

 porawat
นายวรวัชร์  อรรถธีระพงษ์
ครู คศ.3 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 
     

kanyaneeEนางสาวกัญญาณี  พุกไธสง
ครูผู้ช่วย
กรรมการ

 p-emptyนางสาวศิริพร  ชาญเจริญ 
ครูจ้างสอน 
กรรมการ

p-empty

ครู 
กรรมการ
 

Additional information