กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

 

direk นายดิเรก  ทะสุนทร 
ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 
 

 

 

ครเตอ1
นายวโรตนม์  ขวดพุทรา
ครู คศ.3

กรรมการ

p-empty
น.ส.กชกร  หวังมวนกลาง
พนักงานราชการ
กรรมการ

p-empty
-
-
กรรมการ

Additional information