กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

 

direk นายดิเรก  ทะสุนทร 
ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 
 

 

 

ครเตอ1
นายวโรตนม์  ขวดพุทรา
ครู คศ.3

กรรมการ

jantraนางสาวจันทรา  ที่อุปมา
ครูผู้ช่วย
กรรมการ

13-9-2556 15-16-39
-
-
กรรมการ

Additional information