อัตลักษณ์โรงเรียน

"นักเรียนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า"

Additional information