พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1. พัฒนาครู เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

2. เตรียมความพร้อมระดับปฐมวัยแบบบูรณาการ เพื่อด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม

และสติปัญญา

3. เน้นย้ำเรื่องการอ่านออก เขียนได้ ในชั้น ป.1 ป.2 และเน้นผลสัมฤทธิ์ระดับ ป.3-6 

4. ระดับ ม.ต้น เน้นให้นักเรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีให้เป็นเครื่องมือในการเรียน

และเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ

5. ระดับ ม.ปลาย เน้นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้าน ตามความสนใจของผู้เรียน

ทั้งด้านวิชาการเพื่อการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ

6. พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทุกระดับชั้น

7. ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

8. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

9. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะตามค่านิยมหลักของคนไทย และน้อมนำ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดผล

          10. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

Additional information