พันธกิจ / เป้าหมาย

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพสมบูรณ์ มีคุณธรรม นำความรู้ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานก้าวทันเทคโนโลยี

3. พัฒนาผู้เรียนให้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมไทยและนำภูมิปัญญาท้องถิ่น

4. น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5. ผู้เรียนยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

Additional information