กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

 

sompong2 
นายสมพงษ์  เพ็ญบุญ
ครู คศ.1

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

 

 

 

aot 
นางสิริภัททร  สุทธิพันธุ์
ครู คศ.3

กรรมการ

Aon 
นางประภาวรินทร์  หงษ์ทอง
ครู คศ.3

กรรมการ

anirut
นายอนิรุทธิ์  โอ่อาจ
ครู คศ.1 
กรรมการ

 

 

Additional information