กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

sumalee 
นางสาวณัฏฐณัชชา  ภูมามอบ
ครู คศ.3 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 
 

 

 

kittiwut 
นายกิตติวุฑฒ์  ตาลสันเทียะ
ครู คศ.3
กรรมการ

supaporn 
นางสาวสุภาพร  ใจกล้า
ครู คศ.1
กรรมการ

watcharakorn 
นางสาววัชรกร พูดขุนทด
ครู คศ.1
กรรมการ

 

unchalee 
นางสาวอัญชลี  หวังคู่กลาง
ครู คศ.1 
กรรมการ
 

 

Additional information