กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

sumalee 
นางสาวณัฏฐณัชชา  ภูมามอบ
ครู คศ.3 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 
 

 

 

supaporn 
นางสาวสุภาพร  ใจกล้า
ครู คศ.2
กรรมการ

watcharakorn 
นางสาววัชรกร พูดขุนทด
ครู คศ.1
กรรมการ

unchalee 
นางสาวอัญชลี  หวังคู่กลาง
ครู คศ.1 
กรรมการ

 

นางสาวจันทรา ที่อุปมา
ครูผู้ช่วย
กรรมการ

 
นางสาววรรณกร สาดสูงเนิน
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
 

 

นายกันตพงศ์ ล้ำเลิศ
ครูผู้ช่วย
กรรมการ

Additional information