ผลงานครู

1. นางปาริชาติ สมบูรณ์ ได้รับรางวัล Platinum ระดับประเทศ กิจกรรมประกวดนวัตกรรมครูในการแข่งขันภายใต้โครงการการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่
21 ครั้งที่ 2

2. นายดิเรก  ทะสุนทร พัฒนานวัตกรรมการศึกษา เรื่อง เกมส์ปริศนาอาเซียน download

 

Additional information