วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์  

           “เด็กดี มีคุณธรรม นำปัญญา พัฒนาทักษะพื้นฐานสู่อาชีพ”

ปรัชญา

            “ผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ย่อมเกิดสันติสุข"

Additional information