วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพสมบูรณ์ มีคุณธรรมนำความรู้ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ก้าวทันเทคโนโลยี สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

“ผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ย่อมเกิดสันติสุข"

Additional information